fbpx

Regulamin stowarzyszenia

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO PRZEJRZYJ NA OCZY

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Powołane do życia stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę – „ Stowarzyszenie Przejrzyj Na Oczy”
 2.  W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.
 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest  terytorium Polski.
 4. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto: Bielsko Biała
 5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
 6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej jego członków i osobistym zaangażowaniu.

§ 2

Cele Stowarzyszenia

 1. Cele Stowarzyszenia to:
  1. Promocja zdrowego, w sensie fizycznym, psychicznym i emocjonalnym, trybu życia – zwłaszcza w odniesieniu do kobiet oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  2. Promocja rozwoju kompetencyjnego kobiet oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  3. Promocja wiedzy oraz informacji służących wspieraniu aktywności zawodowej, obywatelskiej i społecznej – zwłaszcza wśród kobiet
  4. Promocja wiedzy oraz informacji służących rozwijaniu świadomości zawodowej, obywatelskiej i społecznej – zwłaszcza wśród kobiet
  5. Upowszechnianie kompetencji, kwalifikacji oraz umiejętności, które pozwalają kobietom oraz osobom zagrożonych wykluczeniem społecznym – efektywniej funkcjonować zawodowo, prywatnie i społecznie w realiach współczesnego świata z jego wyzwaniami, zagrożeniami, szansami i ograniczeniami
  6. Promowania równych szans kobiet i mężczyzn w każdej dziedzinie współczesnego życia
  7. Propagowanie i rozwijanie przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży oraz wspieranie ich edukacji, aktywności zawodowej i społecznej oraz postaw etycznych zgodnych z normami prawnymi, społecznymi i kulturowymi.
  8. Realizacja akcji i projektów o charakterze prozdrowotnym i edukacyjnym adresowanych do dzieci i młodzieży – zwłaszcza z rodzin, środowisk oraz miejsc zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  9. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  10. Prowadzenie portali i serwisów internetowych oraz w tzw. social-mediach
  11. Wydawanie czasopism, książek, ebooków, audiobooków, biuletynów informacyjnych i promocyjnych oraz nagrań
  12. Realizację szkoleń, warsztatów kompetencyjnych, seminarium, konferencji i spotkań
  13. Realizację otwartych i ogólnodostępnych form nauczania i zdobywania wiedzy prowadzonych w formule wszechnic edukacyjnych, otwartych uniwersytetów
  14. Realizację zdalnych form nauczania wykorzystujących media, internet oraz nowe technologie
  15. Realizację projektów edukacyjnych w postaci prelekcji, konkursów, prezentacji, korepetycji, itp.
  16. Realizację wystaw, koncertów, spotkań i wydarzeń o charakterze kulturalnym i oświatowym
  17. Realizację wydarzeń o charakterze targów, kiermaszy, aukcji – także w formule internetowej
  18. Realizację audycji radiowych, telewizyjnych oraz wykorzystujących internet
  19. Realizację audycji, nagrań i programów w technologii video, live-streaming, mp3 i mp4
  20. Realizację tzw. webinarów i podcastów edukacyjnych
  21. Realizację tzw. telefonu zaufania dla kobiet oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  22. Realizację kampanii edukacyjnych w mediach, internecie oraz w social-mediach
  23. Doradztwo i konsulting realizowane w formule: terapii, psychoterapii, coachingu, dotyczące kwestii zawodowych, biznesowych oraz związanych z aktywnością gospodarczą, obywatelską i społeczną kobiet oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

§ 3

Członkostwo w Stowarzyszeniu

 

 1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

 

 1. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu 21 dni od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków.

 

 1. Członek ma prawo:

 

 • brać udział we wszystkich pracach i działaniach Stowarzyszenia, aktywnie działając na rzecz Stowarzyszenia,
 • zgłaszać własne pomysły, inicjatywy i projekty – o ile są zgodne z prawem i z celami Stowarzyszenia, a ich przebieg i efekt nie godzą w dobre imię Stowarzyszenia,
 • czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
 • otrzymywać od władz Stowarzyszenia informacje o przebiegu, efektach i charakterze wszystkich działań podejmowanych przez Stowarzyszenie,
 • rekomendować nowych członków Stowarzyszenia,
 • w każdej chwili – zrezygnować z członkostwa w Stowarzyszeniu, bez konieczności uzasadniania takiej decyzji.

 

 1. Członek obowiązany jest do:

 

 • przestrzegania regulaminu Stowarzyszenia
 • dbania o dobre imię Stowarzyszenia
 • aktywnego działania na rzecz Stowarzyszenia – poprzez realizację i udział w podejmowanych przez Stowarzyszenie działaniach, projektach oraz inicjatywach
 • realizacji wszystkich przyjętych norm i zasad obowiązujących członków Stowarzyszenia
 • terminowego opłacania składek Stowarzyszenia

 

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 

 • rezygnacji przez członka Stowarzyszenia wyrażonej pisemnie
 • śmieci członka Stowarzyszenia lub pozbawienia praw publicznych na skutek prawomocnego postanowienia Sądu
 • wykluczenia poprzez skreślenie z listy członków Stowarzyszenia, z ważnych powodów, przez Zebranie Członków

 

 1. Osoba wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Uchwała podjęta na skutek odwołania jest ostateczna.
 • 4

Władze Stowarzyszenia

 

  • Władzami Stowarzyszenia są:
 • Zebranie Członków,
 • Przedstawiciel

 

5

Zebranie Członków

 

 

 

 1. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.

 

 1. Do kompetencji Zebrania Członków należy m.in:

 

 1. ustalanie kierunków działania i rozwoju
 2. wybór i odwołanie Przedstawiciela
 3. przyjmowanie i odwoływanie członków
 4. uchwalanie zmian regulaminu
 5. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz zasad ich opłacania
 6. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia
 7. podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości wraz z prawami przynależnymi
 8. podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego
 9. podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki
 10. podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy
 11. podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość 2000 zł

 

 1. Zebranie Członków zwołuje Przedstawiciel

– z własnej inicjatywy

– na pisemny wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia.

 

 1. Uchwały podejmowane przez Zebranie Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

 

 1. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością

głosów w przy fizycznej obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do

głosowania chyba, że regulamin stanowi inaczej.

 

 1. W sprawach określonych w § 5 ust. 2 lit g-k wymagana jest obecność wszystkich członków Stowarzyszenia.

 

6

Przedstawiciel

 1. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przedstawiciela wybieranego przez Zebranie Członków na 3 letnią kadencję. Przedstawiciel może zostać odwołany przez Zebranie Członków.

 

 1. Do zakresu działania Przedstawiciela należy:

 

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, we wszystkich sprawach tego wymagających
 2. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia – z uwzględnieniem § 5 ust. 2 niniejszego regulaminu
 3. organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia
 4. zwoływanie zebrania członków
 5. wykonywanie uchwał Zebrania Członków

 

 1. Podjęcie przez Przedstawiciela decyzji przekraczającej zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do podjęcia tej decyzji.

 

7

Majątek

 

 1. Środki na działalność Stowarzyszenia pochodzą z:
 2. składek członkowskich
 3. dotacji i tzw. grantów
 4. darowizn i wpłat od sponsorów Stowarzyszenia
 5. zbiórek publicznych
 6. spadków, zapisów,
 7. dochodów z majątku stowarzyszenia

 

8

Postanowienia końcowe

 

 

 1. Uchwałę w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

 1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia – literalnie wskazując cel, na jaki środki te zostaną przekazane.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

 

 

Bielsko Biała, w dniu: 27.08.2020 r.

Przedstawiciel Stowarzyszenia: Agata Plech

Bezpłatny ebook!